Proces kontroli

Opis procesu Kontroli wewnętrznej:


DRB Polonia prowadzi kontrolę wewnętrzną ankieterów o warunkach nie mniej rygorystycznych niż system PJKPA. Dla każdego badania CATI / PAPI / CATI wyznaczane są osobne cele jakościowe zgodne z ustanowionymi w DRB zasadami jakości realizacji badań.

Reguły jakości prowadzenia badań przez Dział Realizacji Badań obejmują wymagania stawiane kandydatom, zasady prowadzenia szkoleń, gromadzenia i przechowywania danych dotyczących pracowników DRB Polonia, danych respondentów, danych powstałych podczas badania, wszelkich materiałów z nimi związanych oraz danych z kontroli jak i samego procesu ich przeprowadzania.

Na wstępnym etapie rekrutacji odbywa się sprawdzenie danych ankietera z listą nierzetelnych ankieterów OFBOR. Wybrani w procesie rekrutacji ankieterzy poddawani są szkoleniom, a następnie testom sprawdzającym. Zapis wyników testu przechowywany jest w dokumentacji ankietera. Dla każdego pracownika DRB tworzona jest teczka osoba z informacjami o szkoleniach, wynikami testów, kontroli. Wszyscy ankieterzy pracujący w terenie posiadają identyfikatory osobowe z dokładną identyfikacją Działu Realizacji Badań

Dla każdego szkolenia, zarówno ankieterów jak i koordynatorów, przygotowywany jest scenariusz obejmujący zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Wszystkie scenariusze jak i materiały szkoleniowe są archiwizowane. Materiały szkoleniowe i scenariusze opatrzone są datą utworzenia, poddawane aktualizacji i uzupełnieniu. Wszyscy pracownicy Działu Realizacji Badań są informowani o roli kodeksu ESOMAR, PKJPA oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje zawarte w w.w. dokumentach są włączone w materiał szkoleniowy. Każdy ankieter przystępujący do badania otrzymuje materiały informacyjne projektu.

Nieterenowa kontrola obejmuje analizę logiczną kontrolę danych i merytoryczną analizę wypełnionych kwestionariuszy w ilości nie mniejszej niż 30% zebranego materiału.

Terenowa kontrola prowadzona przez Dział Realizacji Badań przewiduje analizę nie mniej niż 10% przypadków poddanych badaniu.

Telefoniczna kontrola prowadzona przez Dział Realizacji Badań bądź przez firmę zewnętrzną wskazaną przez klienta DRB, sprawdza co najmniej 25% zrealizowanych ankiet – na życzenie klienta – realizujemy stu procentową kontrolę całego badania.


Po kontroli, kontroler przygotowuje zbiorczy raport oraz indywidualne zestawienia wyników kontroli dla poszczególnych ankieterów. Zbiorcze wyniki kontroli archiwizowane są w dokumentacji projektowej, a indywidualne oceny ankieterów w teczkach ankieterów. Każdy ankieter DRB ma dostęp do wyników kontroli własnej pracy i podpisuje formularz oceny.

Dane z każdego projektu poddawane są archiwizacji. Dokumentacja projektowa zawiera informacje o terminie badania, próbie, szkoleniu, a także materiały szkoleniowe, materiały z kontroli, wykaz ankieterów, dane koordynatora i kontrolera, raport z kontroli. Prowadzony jest back-up wszystkich danych komputerowych.

Informujemy także że prowadzone przez nas badania CATI w naszym studio ankiet telefonicznych, spełniają normy PKJPA, co potwierdzają posiadane przez nas referencje.
Zaufali nam m.in.: