Techniki badań rynku

CATI


studio CATI

Badania telefoniczne w Studio CATI to jedna z najbardziej efektywnych technik pozyskiwania danych statystycznych, która eliminuje błędy ręcznego wypełniania kwestionariusza metodą papier-ołówek, a jednocześnie pozwala na zdalne, a więc szybsze uzyskiwanie danych. Kluczem do sukcesu jest przeprowadzenie wywiadu telefonicznego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Badania CATI realizowane są podczas połączenia telefonicznego z respondentem. Ankieter odczytuje pytania i zapisuje informacje pozyskane podczas rozmowy w systemie komputerowym przy użyciu specjalnego skryptu, który przyspiesza tempo notowania uzyskanych danych oraz eliminuje błędy. Skrypt badań CATI jest przy tym na tyle elastyczny, że pozwala na losowanie kolejności odczytywanych odpowiedzi i uwzględnia regułę przejść.

W naszym Instytucie realizujemy badania CATI dla Firm poszukujących informacji na temat opinii, satysfakcji oraz lojalności Klientów. Realizujemy też testy reklam, badania konkurencji, potencjału produktu, który ma być wprowadzony na rynek, badania cenowe. Dzięki takim badaniom Klient jest w stanie trafniej określić rynek zbytu. Polecamy również badania CATI przedsiębiorcom, którzy chcą poznać opinie swoich pracowników na temat funkcjonowania Firmy i zainicjować zmiany.

Niekwestionowaną zaletą badań CATI jest krótki termin realizacji, kompletność uzyskanych danych oraz wyraźnie niższy koszt w porównaniu do badań terenowych. Badania poddane są stałemu monitoringowi supervisorów, którzy mogą przysłuchiwać się rozmowom prowadzonym przez ankieterów, przyglądać się procesowi zapisywania odpowiedzi i sprawności obsługi skryptu oraz na bieżąco korygować wszelkie usterki. Supervisor może przy tym uzyskać zbiorczą charakterystykę pracy ankietera, a dzięki audiowizualnemu systemowi monitorującemu ma nieprzerwany wgląd do realizacji badań. Z drugiej strony, praca w specjalnym studio, z użyciem eliminującego błędy ankieterskie systemu, pozwala na ujednolicenie pracy teleankieterów. Dzięki stałemu, ścisłemu monitoringowi koordynator projektu posiada nadzór nad realizacją próby. Wyniki badań nie wymagają dodatkowej pracy, gdyż są na bieżąco kodowane, archiwizowane i tworzą czytelny układ danych. Wyniki dostępne są krótko po zakończeniu procesu badawczego.

Badania CATI realizowane są w odpowiednio przygotowanych do tego studiach. Pierwsze w kraju studio CATI utworzył w 1995 roku Pentor Research International s.a. z siedzibą w Warszawie.
Do realizacji badań na Państwa potrzeby posiadamy 25 stanowiskowe studio CATI z siedzibą w Bełchatowie.

Naszą niewątpliwą przewagą konkurencyjną jest to, że prowadząc przez nas studio CATI, posługujemy się własnym, autorskim programem DRB Support, co znacznie obniża koszty realizacji.


CAPI

Computer Assisted Personal Interviewing


CAPI to technika badań ilościowych, która polega na realizacji wywiadów w kontakcie osobistym z badanym, ze wspomaganiem komputerowym. Oznacza to, że ankieter spotyka się z respondentem w jego domu (in-home) bądź w terenie (in-field) i po uzyskaniu zgody na użycie sprzętu (komputera przenośnego) odczytuje mu kolejno wyświetlane pytania z kwestionariusza zapisanego w specjalnym systemie. Program pozwala na zachowanie reguły przejść i dostosowuje formy gramatyczne do płci respondenta. Ankieta elektroniczna CAPI nie potrzebuje połączenia z Internetem, działa również w trybie off-line.

Zaletą badań CAPI jest niewątpliwie osobisty kontakt z respondentem, co dzięki możliwości porozumienia również na poziomie komunikacji niewerbalnej pozwala niekiedy na sprawniejsze zrozumienie komunikatu respondenta. Innym atutem tych badań jest to, że na komputerze można zademonstrować materiały audiowizualne (obraz, film, dźwięk), których dotyczy pytanie z kwestionariusza. Badanie nie musi wtedy opierać się jedynie na pamięci respondenta. Wyniki badań zapisywane są na bieżąco i przesyłane bezpiecznym łączem do centrali. Wartością dodaną techniki jest pomiar czasu badania. Dzięki tym zaletom CAPI łączą osobisty kontakt z respondentem ze sprawnością badania dzięki bezbłędnemu i szybkiemu wypełnianiu elektronicznego kwestionariusza. Nie bez znaczenia jest też jednoczesne kodowanie i niemal błyskawiczne raportowanie, co jest bardzo cenne dla Klienta. Dla Instytutu DRB bardzo istotne jest to, że w przypadku realizacji badań tą techniką ankieterzy muszą być odpowiednio wykwalifikowani i wyszkoleni, by sprostać osobistemu kontaktowi z respondentem. Ankieterzy powinni być wystarczająco komunikatywni i empatyczni, by podtrzymać motywację respondentów do udzielania jak najbardziej przemyślanych, szczerych odpowiedzi. Muszą jednocześnie wykazywać się wysoką profesjonalnością, tak, aby nie ulec próbom wciągnięcia w dyskusje, dzielenie się własną opinią i tym samym sugerowania odpowiedzi respondentowi. Tym samym ich komunikacja niewerbalna musi być dostosowana do sytuacji prowadzenia wywiadu tak, aby byli oni możliwe jak najbardziej bezstronni wobec zagadnień ujętych w pytaniach kwestionariusza.

Jak już to zostało wspomniane, badania CAPI świetnie sprawdzają się w badaniach marketingowych, dzięki możliwości wykorzystania materiałów audiowizualnych. W naszym Instytucie, z użyciem CAPI, prowadzimy badania skuteczności reklam, wizerunku i znajomości marki, potencjału i cech produktów. Realizujemy również takie badania takie jak: badanie preferencji Klientów, jego wrażliwości cenowej, a także zadowolenia i lojalności.

Naszą niewątpliwą przewagą konkurencyjną jest to, że prowadząc przez nas CAPI, posługujemy się własnym, autorskim oprogramowaniem DRB Support, co znacznie obniża koszty realizacji projektu.


CAWI

Computer Assisted Web Interviewing


CAWI to ankieta internetowa nadzorowana przez system komputerowy. Najistotniejszą cechą tej techniki jest wykorzystanie Internetu jako kanału komunikacji z respondentem. Pytania kwestionariusza pobierane są ze strony internetowej organizatora projektu badawczego i przekazywane siecią internetową do komputera respondenta. Respondent samodzielnie odczytuje i wypełnia ankietę. Oprogramowanie obsługujące ankietę nadzoruje sposób pracy respondenta z ankietą: wskazuje błędy logiczne, dba o to, by pytania zostały przesłane w odpowiedniej kolejności.

Dzięki tej technice eliminuje się ewentualny wpływ ankietera i jego błędy. Poza tym respondent może wypełnić kwestionariusz w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, ograniczonym jedynie terminami realizacji projektu. Dzięki rosnącej dostępności Internetu kwestionariusz CAWI może bez trudu dotrzeć do różnych grup respondentów, na przykład skupionych wokół danej dziedziny zainteresowań czy poglądów. Aby dotrzeć do takich osób, wystarczy umieścić ankietę na stronie Klienta. Niepotrzebne są wtedy nawet bazy danych. W innych badaniach CAWI, bez posiłkowania się stroną, korzystamy z baz e-mail Klienta, uzyskanej w procesie sprzedaży bądź, w przypadku badań oceny satysfakcji pracowniczej czy funkcjonowania firmy, bazy własnych pracowników. Pracujemy także w oparciu o gotowe, branżowe bazy danych, np. bazy danych lekarzy. Techniką tą realizuje się też badania respondentów wypełniających ankiety w zamian za gratyfikację finansową.

Ceny takich badań są bardzo atrakcyjne dzięki redukcji do zera prac terenowych i wszystkiego, co z nimi związane, a więc szkoleń i wynagrodzeń ankieterów, druków, eksploatacji sprzętu itd. Dzięki CAWI możemy zredukować koszty badania, pierwszą część projektu realizując za pomocą CATI, a drugi etap badania prowadząc przy wykorzystaniu CAWI. W pierwszym etapie respondent oswaja się z sytuacją udziału w badaniu. Osobisty kontakt z ankieterem buduje w nim poczucie zobowiązania do dopełnienia procedury i udziału w drugiej części badania, wygodniejszej dla respondenta, czyli CAWI.

Tak jak w przypadku CAPI, w technice tej możemy posiłkować się materiałami multimedialnymi, co znacznie uatrakcyjnia badanie dla respondenta i pozwala przeprowadzić na przykład wizualizację sklepowych półek (shelf test). Za pomocą CAWI jesteśmy zatem w stanie przeprowadzić rzetelny test reklamy, opakowań, ale także zapytać respondentów o satysfakcję z produktu czy usługi, np. pobytu w ośrodku wypoczynkowym. Za pomocą CAWI prowadzimy jednak nie tylko badania marketingowe. Komfort respondenta, polegający na wypełnianiu ankiety w zaciszu domu, pozwala na realizację badań społecznych. Respondent może dowolną ilość czasu zastanawiać się nad odpowiedzią, która może sprawiać mu kłopot i wymagać chwili przemyślenia. Wyjątkowo wrażliwy respondent może być niekiedy speszony obecnością ankietera. CAWI pozwala na zredukowanie tej niedogodności. Respondent ma poczucie bezpieczeństwa, za którym przemawia to, że nikt nie ujrzy wskazywanych przez niego odpowiedzi, nawet zapewniający o bezstronności i tajemnicy badania ankieter. Anonimowość sprzyja zatem prowadzeniu badań, których przedmiotem są kwestie drażliwe bądź wstydliwe.


CASI

Computer Assisted Self Interviewing


CASI to ankieta komputerowa samodzielnie wypełniana przez Klienta. Technika ta jest zbliżona do CAPI, gdyż wykorzystuje się tu komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, z tą różnicą, że respondent pracuje przy nim samodzielnie – sam odczytuje pytania i na nie odpowiada. Oprogramowanie czuwa nad poprawnością logiczną udzielanych odpowiedzi i wyświetla komunikaty niezbędne do prawidłowego wypełnienia ankiety.

Tak jak w przypadku CAWI redukuje się tu dyskomfort związany z obecnością ankietera i ewentualne jego błędy w komunikacji z respondentem. W CASI również jest możliwe wykorzystanie materiałów audiowizualnych, co znacznie poszerza spectrum możliwości wykorzystania tej techniki. Należy jednak zwrócić uwagę, że CASImoże być wykorzystana jedynie w pracy z respondentami, którzy potrafią pracować z komputerem i poradzą sobie z obsługą oprogramowania. Z uwagi na wyeliminowanie udziału ankieterów badanie to jest stosunkowo tanie. Konieczne jest jednak wykorzystanie specjalnie przygotowanego sprzętu i oprogramowania oraz przekazanie go respondentowi na czas wypełniania ankiety. Brak bezpośredniego nadzoru może przyczynić się do tego, że respondent straci motywację do dalszego udziału w badaniu, co jest mniej prawdopodobne w przypadku prowadzonych przez ankietera CAPI czy CATI.
W Polsce najczęściej stosowanym oprogramowaniem realizacji ankiet CASI są:

CADAS Software
NIPO Software


Paper And Pencil Interview


PAPI to standardowy wywiad kwestionariuszowy, czyli taki, w którym nie wykorzystuje się komputera, a pracuje konwencjonalną metodą papier-ołówek. Ankieter zapisuje odpowiedzi respondenta na papierowym kwestionariuszu. Następnie zakodowane dane są zbierane, analizowane i przedkładane do sporządzenia raportu. Konieczność wydrukowania kwestionariuszy, wyszkolenia i opłacenia ankieterów oraz kodowanie danych, powodują, że ta tradycyjna technika badań ilościowych jest znacznie droższa niż np. CATI.

Ankieterzy są odpowiednio szkoleni, jak odpowiednio zaaranżować, czyli przedstawić siebie, swoją rolę, instytucję, badanie, wyjaśnić powód wizyty, zastrzec dobrowolność udziału w badaniu i poufność danych, przedstawić sposób wykorzystania danych uzyskanych w badaniu. Ankieterzy są szkoleni nie tylko z samego procesu zadawania pytań, ale także z zapisu odpowiedzi. W przypadku PAPI tylko ankieter jest odpowiedzialny za poprawność wypełnienia kwestionariusza. W przeciwieństwie do np. CATI nie ma tu bowiem oprogramowania, które wskazałoby braki bądź błędy logiczne. Ankieter samodzielnie sprawdza efekty pracy, wyłapuje ewentualne niedociągnięcia, poprawia nieczytelne zapisy, sprawdza spójność logiczną wypowiedzi.

PAPI wymaga także dodatkowego druku – ankiety dla ankietera, którą ankieter wypełnia tuż po realizacji wywiadu, już bez obecności respondenta. Ankieterzy są tym samym szkoleni również w zakresie tego, jak poprawnie opisać warunki prowadzenia wywiadu, zachowanie respondenta, przebieg przeprowadzonego wywiadu. Koszty podnoszą także ewentualne listy zapowiednie, które jednak są zapowiedzią badania i sposobem przygotowania respondenta na wizytę ankietera.

Istotne w momencie wyboru techniki do badania jest też to, że w przypadku PAPI praca terenowa, ręczny zapis odpowiedzi udzielanych przez respondentów, a także kodowanie dość znacznie wydłużają czas realizacji projektu. W przypadku tej techniki kontrola pracy ankieterów nie jest prowadzona na bieżąco, ale już po badaniu prowadzi się rozmowę telefoniczna z respondentem, ewentualnie przeprowadza powtórny wywiad, z wykorzystaniem czyści pytań kwestionariuszowych. Sprawdza się tym samym efektywność i rzetelność pracy ankietera, jak i wrażenie, jakie po sobie pozostawił. Kontrola telefoniczna również odpowiada za wyższy koszt badania tej tradycyjnej techniki badań ilościowych. Z drugiej strony, zaletą PAPI jest to, że respondenci są bardziej zmotywowaniu do udziału w badaniu, gdyż mają osobisty kontakt z ankieterem, który pracuje nad zapisem ich odpowiedzi.


Mystery Shopper


Mystery Shopper to technika badania jakości obsługi Klienta. Polega ona na wizytach profesjonalnie przeszkolonego Tajemniczego Klienta, który udaje się do wskazanej mu placówki i realizuje ustalony wcześniej scenariusz badania. Scenariusz badania odzwierciedla proces obsług i typowy dla danej placówki. Tajemniczego Klienta można nazwać audytorem, gdyż jego zadaniem jest bezstronna, profesjonalna ocena jakości i czasu świadczonych usług, łącznie z analizą dostosowania poziomu obsługi do standardów danej branży. Ważne jest zachowanie personelu obsługującego jak i ogólne wrażenia Tajemniczego Klienta. Aby Tajemniczy Klient sprostał tym zadaniom, do każdego badania przydzielona jest inna osoba, której profil w jak najwyższym stopniu odpowiada charakterystyce branży reprezentowanej przez Klienta projektu. Niezbędny jest zmysł obserwacji, dobra pamięć, rzetelność i obiektywizm w wydawaniu opinii oraz dokładność w wypełnianiu formularzy. Tajemniczy Klient musi przy tym na chwilę zapomnieć o wrażeniu jakie wyniósł z danej placówki, będąc tam niegdyś obsługiwanym jako osoba prywatna. Ocenia wyłącznie obecny poziom obsługi.

Zadaniem Tajemniczego Klienta jest również sprawdzenie umiejętności rozpoznania potrzeb przez obsługę punktu, sposób prezentacji oferty i umiejętność odpowiedzi na pytania, jak i samego sposobu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Osoba realizująca badanie Mystery Shopper w trakcie badania dostosowuje swój przekaz tak, aby nie wzbudzić podejrzeń badanych. Krótko mówiąc, powinna zachowywać się tak, jak przeciętny Klient danej placówki. Nie może w żaden sposób swoim zachowaniem zdradzić, że jest Tajemniczym Klientem, a jednocześnie musi trzymać się ustalonego scenariusza. W trakcie rozmowy dyskretnie ocenia również wygląd punktu obsługi, dostępność wszystkich niezbędnych dla Klienta informacji i ewentualnych materiałów. Tajemniczy Klient zapamiętuje wszystkie możliwe szczegóły z rozmowy z obsługą oraz ze swoich obserwacji. Niezwłocznie po realizacji badania wypełnia szczegółowy formularz, udzielając odpowiedzi na przygotowane pytania.

Badania Mystery Shopper sprawdzają się w badaniach obsługi we wszelkich sieciach sprzedaży i punktach obsługi, np. banki, hotele, hurtownie, sklepy, salony kosmetyczne, fryzjerskie, restauracje, salony samochodowe itp. Celem uzupełnienia badań Mystery Shopper przeprowadzamy analizy opinii konsumentów i badania konkurencji, stosując np. technikę CATI.


Individual In-Depth Interview


IDI to technika jakościowego zbierania danych, oparta na komunikowaniu bezpośrednim, charakteryzująca się niskim stopniem standaryzacji. IDI to wywiad ukierunkowany, co oznacza, że konceptualizacja badania jest już na zaawansowanym poziomie, bo zagadnienie poddawane badaniu nie jest „pustynią problemową” i tym samym postawienie właściwych pytań nie stanowi problemu. Narzędziem nie jest skategoryzowana lista pytań, ale lista informacji, które powinny zostać zdobyte podczas prowadzenia wywiadu. Lista dyspozycji jest dość długa i szczegółowa, tak, aby możliwie wyczerpać temat. Jest ona odpowiedni uporządkowana według bloków tematycznych, tak, aby maksymalnie ułatwić pracę osobie prowadzącej wywiad i otrzymać wszelkie potrzebne informacje. Dopuszcza się stosowanie pytań zamkniętych, jednak IDI cechuje zadawania pytań otwartych. Proces przeprowadzania badania IDI przypomina zwykłą rozmowę, z tym, że muszą zostać pozyskane konkretne informacje. Przebieg wywiadu dostosowywany jest natomiast do zachowania rozmówcy. Całość badania jest rejestrowana w systemie audio, za pomocą dyktafonu. Osoba przeprowadzająca wywiad w części aranżacyjnej badania wyjaśnia cel badania, uprzedza o jego przebiegu (braku ściśle określonej listy pytań i oczekiwaniu wobec rozmówcy otwartości i wyczerpujących wypowiedzi), a także informuje o konieczności nagrania całości wywiadu, wyjaśnia też sposób wykorzystania pozyskanego materiału audio.

IDI służą eksploracji jakiegoś problemu, zrozumieniu postaw i zachowań. Wymaga to od osoby prowadzącej dużej elastyczności, wrażliwości i empatii. W IDI ukierunkowuje się rozmowę poprzez ostrożne wprowadzenie do niej tematów drażliwych, pomaga się w ujawnieniu przez rozmówcę postaw. Osoba prowadząca wywiad powinna wykazać się ciekawością poznawczą, angażować się (ale nie nadmiernie) w prowadzoną rozmowę. Jednocześnie należy zachować założoną logikę konwersacji i nie można być zanadto dociekliwym. Konieczna jest umiejętność aktywnego słuchania i umiejętność wczucia się w sytuację, w której znajduje się rozmówca. Zakłada się neutralność osoby prowadzącej i jej pozytywny stosunek do rozmówcy.

W przypadku, gdy osoba prowadząca wywiad nie ma listy dyspozycji, mówimy o odmianie IDI, czyli wywiadzie swobodnym. W wywiadzie swobodnym istotny jest jedynie temat narzucony przez badacza. Wtedy osoba prowadząca wywiad koncentruje się na słuchaniu wypowiedzi. Wywiady takie mają często charakter rozpoznawczy i są wstępem do wywiadu z listą dyspozycji bądź też badania z zastosowaniem innej techniki. IDI często są też skoncentrowane na doświadczeniach życiowych i przybierają formę wywiadów biograficznych.

IDI prowadzone są w przypadkach słabej dostępności respondentów bądź też szczególnej drażliwości tematów (lub z góry określonej konieczności przeprowadzenia wywiadu biograficznego).Technika sprawdza się zarówno wbadaniach społecznych jak i marketingowych, gdyż dzięki niej można w sposób pogłębiony poznać zwyczaje konsumenckie czy sposób zachowania wobec określonej marki. Umożliwia podsumowywanie wypowiedzi rozmówcy i dopytywanie o szczególnie ważne kwestie.


Focus Group Interview


FGI to technika badań jakościowych, która polega na prowadzeniu przez moderatora, zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem, dyskusji grupy celowo dobranych wcześniej respondentów. Przyjmuje się, że grupa fokusowa liczy od 8 do 12 osób Niekiedy przyjmuje się liczbę 6-10 osób. W przypadku szczególnie drażliwych tematów lub też fachowości poruszanego problemu, FGI prowadzi się w tzw. mini grupie, np. 4 osób. Uczestników dobiera się wedle określonych cech demograficznych lub innych, np. z użytkowników danych usług czy konsumentów określonych produktów.

W scenariuszu FGI zawarte są szczegółowo określone problemy badawcze odpowiadające zagadnieniom ważnym z punktu widzenia celów, które ma do osiągnięcia Klient. Moderator jest dobierany wedle tematu dyskusji. Musi umieć zachęcić uczestników do dzielenia się swoimi opiniami, skłaniać do udziału w dyskusji. Nie jest to bierny prowadzący, ale osoba aktywnie biorąca udział w kontrolowaniu przebiegu dyskusji. Musi trzymać się scenariusza, ale jednocześnie – w razie wystąpienia takiej konieczności – powinien mieć możliwość wprowadzenia niewielkich modyfikacji. Moderator jest przywódcą, ale jednocześnie powinien pełnić rolę przyjaciela i pilnować, by każdy miał prawo głosu. Po zakończonej dyskusji sporządza dokładny raport z przebiegu badania, zachowując obiektywizm i syntetyzując wnioski, dokonując analizy przebiegu FGI.

Założeniem FGI jest to, że dyskusja w grupie wprowadza dane o nowej jakości, czego nie jesteśmy w stanie uzyskać w przypadku wywiadu indywidualnego. Wykorzystuje się tu efekt synergii, kuli śniegowej, stymulacji i bezpieczeństwa w grupie. FGI ma postać dość spontanicznej dyskusji, dzięki czemu łatwiej o uzyskanie prawdziwych opinii i zarejestrowanie niczym nietłumionych emocji podczas np. oceny produktu. Należy liczyć się jednak z możliwością zaistnienia zjawiska myślenia grupowego. Fokusy mogą być jednak nie tylko techniką badań eksploracyjnych, ale także podstawą do sformułowania problematyki czy wstępem do prac mających na celu opracowanie wywiadu kwestionariuszowego. FGI mogą też służyć do pogłębienia badań survey’owych. Wywiad fokusowy przypomina burzę mózgów. Uczestnicy opowiadają o swoich doświadczeniach i wspólnie dochodzą do wniosków.

Sesje fokusowe trwają od 1 do 4 godzin i organizowane są w specjalnie przygotowanych do tego celu pracowniach, składających się z dwóch pomieszczeń (pokoju sesji fokusowej – okrągły stół, kamera urządzenie nagrywające dźwięk, pomieszczenie podglądowe z lustrem weneckim). Ze względu na konieczność pracy w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu i długi czas trwania, są to badania kosztowne.


DIADY


Diada to technika badań jakościowych oparta na komunikowaniu bezpośrednim, pokrewna do wywiadu indywidualnego (IDI), z tą różnicą, że w przypadku diady wywiad prowadzony jest z dwoma rozmówcami. Diady mogą być homogeniczne oraz heterogeniczne. Diady homogeniczne to takie, w przypadku których udział biorą rozmówcy z założenia mający bardzo podobne opinie na dany temat. Może to być na przykład mąż i żona, którzy omawiają decyzje zakupowe związane z produktem Klienta procesu badawczego albo też przyjaciółki dzielące się swoimi opiniami na temat produktów. Dzięki takiemu badaniu jesteśmy w stanie określić hierarchię motywów, które przyczyniły się do takiej a nie innej decyzji zakupowej. Diady heterogeniczne zaś to takie, w przypadku których wiadomo, że rozmówcy mają zgoła odmienne opinie. Efektem takiego wywiadu jest bogaty materiał obfitujący w argumenty jednej i drugiej strony. Raport może być cennym źródłem informacji dla Klienta, który planuje poszerzenie gamy produktów bądź intensywnie inwestuje w kreację wizerunku swojej flagowej marki. W przypadku diady istotne jest, by niepotrzebnie nie przerywać rozmówcom dyskusji, a jedynie moderować nią tak, by wymiana poglądów nie przerodziła się w konflikt personalny. Koszty diady są znacznie niższe niż fokusów (FGI). Wnioski z fokusów są bardziej rozbudowane i bogatsze, choć z drugiej strony w przypadku diady heterogenicznej mamy pewność uzyskania odmiennych poglądów i ich wyjaśnień, co w przypadku fokusów jest zagrożone myśleniem grupowym.


TRIADY


Triada to technika badań jakościowych, łącząca zalety diady oraz focusa (FGI).
Dzięki triadzie jesteśmy w stanie poznać na przykład poglądy grupy przyjaciół na dany temat lub też decyzje zakupowe rodziny. Dzięki dołączeniu do diady trzeciej osoby uzyskujemy efekt synergii i kuli śniegowej, ale nie musimy jeszcze obawiać się efektu myślenia grupowego. Trzecia osoba działa w dyskusji jak katalizator. Z umiejętną pracą moderatora łatwo o uzyskanie informacji na temat procesów decyzyjnych czy procesu kształtowania się opinii na dany temat czy o danym produkcie, marce. Zagrożeniem dla skuteczności takiego badania jest to, że osoby znające się wcześniej podzielą się ze sobą swoimi opiniami lub już je znają i dyskusja nie będzie efektywna. Z kolei może się okazać, że trzy osoby wzajemnie się nieznające odczują podczas spotkania nieprzewidziany wcześniej dyskomfort związany z nienaturalną sytuacją i nie podejmą wystarczająco żywej dyskusji. Blokujące zachowanie jednej z osób może zburzyć całe badanie. To jednak tylko czarna wizja i wszystko zależy od poprawnego doboru osób do badania, zgodnie z jego problematyką.
Triady są zdecydowanie tańszą techniką niż fokusy z uwagi na mniejsze koszty osobowe, ale również wymagają zaangażowania wyszkolonego moderatora i odpowiedniego pomieszczenia.
Zaufali nam m.in.: